کارساز
کارساز

تشریح عملکرد مدار آلترناتور (دینام)